logo conjunt

La Vocalia d'Urbanisme

L'urbanisme actua a diverses escales, des del disseny urbà, encarregat de dissenyar l'espai públic i els elements que el configuren, fins el planejament urbanístic, que defineix el model de desenvolupament de la ciutat, passant per la gestió urbana, que defineix com s'executa la planificació.

És responsabilitat dels propietaris fer, periòdicament, un seguit d'actuacions que permetin donar garanties del bon estat de seguretat de l'edifici i, si s'escau, fer obres de millora per augmentar la qualitat de vida dels que l'habiten.

La vocalia d'urbanisme treballa dia a dia per anar transformant i solucionant els problemes que es presenten. Per això, manté contactes i està present en el nostre Districte, tot participant en les Comissions de Treball, Audiències Públiques i Consell Ciutadà.

Vetlla pel bon estat de conservació dels carrers, proposant millores al districte.

També connecta periòdicament amb Parcs i Jardins, amb els equips que es cuiden del manteniment i petites obres del districte i fa un seguiment de la neteja del barri i de la recollida d'escombraries.

Els temes més importants que porta ara entre mans són:

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org