logo conjunt

La Junta directiva

Els articles 10-16 regulen la composició i el funcionament de la Junta Directiva. A l’article 11 dels Estatuts s’hi estableix que “La Junta Directiva estarà constituïda per un President/a, un Vice-president/a, un Secretari/, un Tresorer/a, i un mínim de quatre vocals que es responsabilitzaran de les seccions de l’Associació. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.”

Per acord de l'Assemblea General, la Junta és formada per les persones següents:

  President Lluís Maté Solé
  Vicepresident Jordi Tarradell Segú
  Secretari Rafael Serra Abarca
  Tresorera Ma. Carme Balona Mentuy
  Vocal d'Urbanisme i Medi Ambient Josep Magriñà Folch
  Vocal de Seguretat Ciutadana Leonard Ferran
  Vocal de Gent Gran Neus Badia González
  Vocal del Grup Dones de la Guatlla Isabel Toribio
  Vocal de Cultura i Medi Ambient Julià Borc
  Vocal de Transports Josep Farré Pujol
  Vocal de Noves tecnologies Antonio Campaña Daza

  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veïns i Veïnes Font de la Guatlla-Magòria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org