logo conjunt

Gestió del Centre Cívic

El pacte signat entre l’Associació i el Districte de Sants-Montjuďc de l'Ajuntament de Barcelona atorga la direcció i gestió del Centre Cívic a una Junta Gestora composta per diversos membres de l'Associació: president/a, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i un vocal designat per acord de l’Assemblea.

L'estructura organitzativa del Centre Cívic compta amb un Equip Tčcnic de suport, format en l'actualitat per les Sres. Adela López i Cčlia Beltran.


  Centre Cívic Font de la Guatlla + Associació de Veďns i Veďnes Font de la Guatlla-Magňria
Rabí Rubén 22 - 08004 Barcelona - Tel. 934 248 506 - Fax 934 262 069
admin@fontdelaguatlla.org